Regulamin Konkursu „Pierwszy Rok strony Koło Czasu”

 1. Organizatorem i Sponsorem konkursu jest Joanna Filus, właścicielka strony koloczasu.pl
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest odpowiedź na konkursowe pytanie i podanie maila kontaktowego.
 3. Nagrodami w konkursie są trzy monety Wheel of Time:
  a) Moneta Rand al’Thor
  b) Moneta Matrim Cauthon
  c) Moneta Perrin Aybara
 4. Konkurs trwa 10 dni, od 06.12.2017 r. do 15.12.2017 r. do godziny 23:59. Zgłoszenia które pojawią się po tym terminie, nie będą brane pod uwagę.
 5. Trzech zwycięzców zostanie wyłonionych przez komisję konkursową Redakcji strony Koła Czasu, złożoną z jurorów Joanny Filus i Mateusza Hałupki.
 6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w ciągu 2 dni od daty zakończenia konkursu (do 17.12.2017, godz. 23:59) we wpisie konkursowym na stronie www.koloczasu.pl.
 7. Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca adres korespondencyjny na terenie Polski.
 8. Jedna osoba może wziąć udział w konkursie jeden raz, wybierając jednego bohatera i przypasowaną do niego monetę.
 9. Kontakt ze zwycięzcami nastąpi drogą mailową.
 10. W przypadku gdy zwycięzcą Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, zobowiązana jest ona do dostarczenia Organizatorowi zgody na udział w Konkursie udzielonej przez rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku braku zgody, nagroda przechodzi na kolejną osobę.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody z powodu braku kontaktu ze zwycięzcą.
 12. W przypadku braku odpowiedzi od laureatów w ciągu 2 dni, wyłonione zostaną kolejne osoby.
 13. Wysyłka nagród nastąpi w ciągu pięciu dni pracujących, po otrzymaniu adresów od zwycięzców.
 14. Nagroda zostanie wysłana na koszt Sponsora na terenie Polski.
 15. Nagroda może być wysłana listem poleconym Poczty Polskiej lub Paczkomatami 24/7, szczegóły zostaną ustalone ze zwycięzcami.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedoręczenie nagrody wynikające z otrzymania błędnych danych, adresu e-mail, adresu do wysyłki czy opóźnieniami spowodowanymi przedświątecznym okresem u przewoźników.
 17. Uczestnikowi nagrodzonemu w Konkursie nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na jej ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę. Uczestnik nie może przenieść prawa do jej odbioru na osoby trzecie, chyba że Sponsor wyrazi na to zgodę.
 18. W przypadku rezygnacji z nagrody, pozostaje ona do dyspozycji Organizatora który nie jest zobowiązany do wypłaty jej równowartości.
 19. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji konkursu i ewentualnej wysyłki nagrody.
 20. Przystąpienie Uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez niego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 21. Biorąc udział w konkursie Laureat udziela zgodę na publikację swojej wypowiedzi na stronie koloczasu.pl
 22. W przypadku, gdyby w określonym terminie nie zgłosiła się wystarczająca liczba zainteresowanych udziałem w konkursie, bądź udzielone odpowiedzi nie spełniałyby wymaganego przez Sponsora poziomu, Organizator może odstąpić od kontynuowania konkursu lub po terminie rozstrzygnięcia nie wybierać zwycięzców, jednocześnie unieważniając konkurs.
 23. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 24. Jako Organizator i Sponsor – zastrzegam sobie prawo wprowadzenia ewentualnych zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu.

Regulamin Konkursu "Pierwszy Rok strony Koło Czasu"

Regulamin Konkursu „Pierwszy Rok strony Koło Czasu”
Oceń artykuł